Câu hỏi của Linh Cao - Tiếng anh lớp 6

Điền và chia động từ thích hợp vào mỗi chỗ trống:

drink-play-listen-be-want-have-eat-hate-jog-water

1+2.We.....tired and we. ........ to go to bed.

3. He likes ....football with his sons on Sunday afternoons.

4. Well,they ..... to the radio. Don disturb them! 

5. ..... you somtimes ...... a winter holiday?

6.What's there .....? - Only some water.

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.