Câu hỏi của Kiều Linh - Toán lớp 7

a,   ( x + 1 ) . ( x + 3 ) < 0

b,   A= ( x - \(\frac{3}{4}\) ) . ( x + \(\frac{1}{2}\) ) là số dương 

c,   B= \(\frac{x-0,5}{x+1}\) là số âm 

    Được cập nhật 15/12/2016 lúc 23:34
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.