Câu hỏi của Phạm Hoàng - Toán lớp 10 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Phạm Hoàng - Toán lớp 10

  1. 3x+(6+y2)x2+2xy2=0
  2. x2-x+y2=-3

giải hệ pt nha

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.