Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Linh Lưu

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hợp chất hữu cơ (X) có tỉ lệ nC : nH = 1 : 2 thì cần vừa đủ 12,8 g oxi. Sản phẩm cháy cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 30 g kết tủa. Hãy tính giá trị của m .

𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
11 tháng 6 2019 lúc 16:44

nO2= 12.8/32=0.4 mol

nCaCO3= 30/100=0.3 mol

Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O

__________0.3_______0.3

Gọi: CT của X: CnH2n

CnH2n + 3n/2O2 -to-> nCO2 + nH2O

=> nCO2=nH2O= 0.3 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mX + mO2 = mCO2 + mH2O

m + 12.8 = 0.3 *44 + 0.3 * 18

=> m = 5.8g

Bình luận (0)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
11 tháng 6 2019 lúc 16:17

nO2=12,8:32=0,4 (mol)

Có kết tủa là CaCO3 =>nCaCO3=\(\frac{30}{100}=0,3mol\)

vì nC:nH=1:2 => Gọi CTHH là CnH2n

CnH2n+ \(\frac{3n}{2}\)O2 → nCO2 + nH2O (1)

0,3---->0,3 (mol)

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

0,3<----0,3 (mol)

Áp dụng định luật BTKL cho pt (1) có

mX + mO2= mCO2 +mH2O

m + 12,8= 0,3.44 + 0,3.18

=>m = 5,8 (g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN