Câu hỏi của Thúy Nga - Hóa học lớp 10

Cho m g Cu vào đ Fe(NO3)3. Sau phản ứng thấy Cu giảm 0.8g. Tính lượg muối thu được

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.