Câu hỏi của Trương Minh Tuấn - Tiếng anh lớp 6

There are a lot of things _____ in Dalat.

a. See.     

B. To see

c. Seeing

d. To seeing

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.