Câu hỏi của Em vô tội mừ - Toán lớp 6

(x - 12) (x + 3) = 0

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.