Câu hỏi của Lương Thùy Dương - Toán lớp 6

1. Tìm x ϵ Z 

\(\frac{x-1}{9}\)\(\frac{8}{3}\)

\(\frac{x}{4}\)  =  \(\frac{18}{x+1}\)

2. Cho A = \(\frac{3n-5}{n+4}\)  . Tìm n ϵ Z để A có giá trị nguyên

Các bn làm nhanh giúp mk nha !

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.