Câu hỏi của YuGi - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của YuGi - Toán lớp 8

Tính giá trị của biểu thức  \(A=\frac{3x-2y}{3x+2y}\) biết rằng \(9x^2+4x^2=20xy\) và \(2y< 3x< 0\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.