Câu hỏi của Võ Hồ Nhật Linh - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Võ Hồ Nhật Linh - Toán lớp 6

 Tìm các số tự nhiên n để phân số  \(\frac{9n-13}{7n-14}\) đạt GTLN và tính GTLN đó

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.