Câu hỏi của Nguyễn Thanh Thủy - Toán lớp 6

Gọi E là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 3. Hỏi E có bao nhiêu phần tử ?

 
  1. 6
  2. 4
  3. 5
  4. 7
4 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.