Câu hỏi của Nguyễn Thanh Hiền - Toán lớp 7

Tìm x :

3(x+2)=5(x-3)-x

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.