Câu hỏi của Nguyễn Thanh Hiền - Toán lớp 7

Tìm x :

3(x+2)=5(x-3)-x

  Được cập nhật 08/05/2017 lúc 10:16
  5 câu trả lời
  Học toán trực tuyến
  Loading...

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.