Câu hỏi của Ngô Hoài Thanh - Toán lớp 9

Cho tam giác ABC. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc vs đường chéo AC tại H. Gọi E,F,G,H lần lượt là trung điểm của AH,BH,CD.

a)CM: tứ giác EFCG là hình ình hành.

b) Cho BH=h, góc BAC=\(\alpha\). Tính đường chéo AC theo h và \(\alpha\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.