Câu hỏi của Trần Huỳnh Như - Toán lớp 9

M =\(\frac{2}{\sqrt{8-2\sqrt{5}}}\frac{1}{\sqrt{5-2\sqrt{6}}}-\frac{3}{\sqrt{7+2\sqrt{10}}}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.