Câu hỏi của ʚĭɞ Thị Quyên ʚĭɞ - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của ʚĭɞ Thị Quyên ʚĭɞ - Toán lớp 9

tìm giá trị nhỏ nhất của: Q=\(\sqrt{x-5}+\sqrt{13-x}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.