Câu hỏi của ʚĭɞ Thị Quyên ʚĭɞ - Toán lớp 9

tìm x, y, z biết x+y+z+8=\(2\sqrt{x-1}+4\sqrt{y-2}+6\sqrt{z-3}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.