Câu hỏi của Phan Mai Hoa - Giáo dục công dân lớp 7

Theo em, tự tin mang lại cho chúng ta điều gì? Bằng kinh nghiệm bản thân cũng như các tấm gương của những người xung quanh về tự tin, em hãy rýt ra ý nghĩa của tự tin.

    Được cập nhật 21/12/2016 lúc 20:18
    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.