Câu hỏi của Nguyễn Thiên An - Ngữ văn lớp 7

Ca dao là tiếng nói tâm tình của nhân dân lao động, tiếng nói tâm tình ấy được thể hiện cụ thể qua những nội dung nào? Học ca dao điều gì khiến em thấy thú vị thất? Vì sao? 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.