Câu hỏi của huynh thu phuong - Tiếng anh lớp 6

Bài tập Tiếng anh

quà nè, các pạn giúp mình với đc ko

viết các cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ nha

 

 

    4 câu trả lời