Chủ đề 20. Ancol. Phenol

Nguyễn Dân Lập

Đốt cháy hoàn toàn m gam một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no,đa chức ,mạch hở ,có cùng số nhóm OH- )thu được 11,2 lít CO2 và 12,6 gam H2O.Khi cho 0,02 mol X phản ứng hết với Na kim loại (dư) thu được V ml H2 (dktc).V là

Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 1 tháng 6 2019 lúc 12:52

Do nH2O = 0,7 > nCO2 = 0,5 suy ra 2 ancol cần tìm là 2 ancol no, đa chức.

=> nancol = nH2O - nCO2 = 0,2 mol (công thức áp dụng chung với hợp chất hữu cơ no có công thức CnH2n+2Ox).

=> \(\overline{C}=\frac{n_{CO2}}{n_{ancol}}=\frac{0,5}{0,2}=2,5\)

Do 2 ancol cần tìm là ancol đa chức (số nhóm OH không vượt quá số C)

=> 2 Ancol cần tìm có 2 chức -OH.

Gọi công thức 2 ancol cần tìm là R(OH)2.

PTHH: R(OH)2 +2Na → R(ONa)2 + H2

Mol: 0,02 0,02

=> V = 0,02*22,4 = 0,448 lít

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN