Câu hỏi của Nguyễn tú uyên - Hóa học lớp 11

Hoà tan hỗn hợp gồm 0,84 g Fe và 0,135 g Al vào 500ml dd Y gồm 2 axit HCl và H2SO4 pH=1. Thu được khí duy nhất bay lên.tính thể tích khí ở đktc

  1. 0,56
  2. 1,12
  3. 1,008
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.