Câu hỏi của ton hanh gia - Toán lớp 6

Tổng số thóc ở 3 kho là 150 tấn. Biết rằng số thóc ở kho 1 bằng 5/6 số thóc ở kho thứ hai,số thóc ở kho 3 bằng 4/11 tổng số thóc ở kho thứ nhất và kho thứ hai.Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc?

Tính nhanh nếu có thể:

\(\frac{2014.125+1000}{216.2014-1014}\)

Giải thích rõ ràng hai bài trên(tick cho,nhanh lên)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.