Câu hỏi của lê mai hương - Toán lớp 10

a.    \(\frac{a}{ax-1}\)\(\frac{b}{bx-1}\)\(\frac{a+b}{\left(a+b\right)x-1}\)      giải và biện luận pt 

b.     a(ax+b\(^2\)) -a\(^2\)+ b\(^2\)(x+a)

c.     a(x-b)-1= b(1-2x)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.