Câu hỏi của Phuc An Tran - Toán lớp 6

3 mũ 2x+1=27

tìm x

 

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.