Bài 7. Câu lênh lặp

duong cam van

Cho số tự nhiên n Hãy nhập trình để tính các tổng 1 + 1/2! + 1/3! + ....+1/n!?

Mik đag cần gấp.......!

Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu 27 tháng 5 2019 lúc 8:18

uses crt; var a:array[1..100000] of real; i,j,y,n,d,s:longint; s2,s1:real; begin clrscr; d:=1; s:=1; write('Nhap n: '); readln(n); for i:=1 to n do s:=s*i; s1:=s; for j:=n downto 1 do begin s1:=s1/j; a[d]:=s1; d:=d+1; end; for y:=1 to d-2 do s2:=s2 + 1/a[y]; write('Tong la: ',(1/s+s2):0:10); readln end.

P/S : Code này mk chỉ chạy dc tới n=12 thôi, trở đi là ko chạy dc do kết quả lớn quá!!!

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 25 tháng 6 2019 lúc 17:45

Lời giải:

Cách khác:

program hotrotinhoc;

var T:longint;

n: integer;

function ctc(x: integer): integer;

var i: integer;

z: longint;

begin

z:=1;

for i:=1 to x do

z:=z*i;

ctc:=z;

end;

Begin

write('n='); readln(n);

T:=0;

For i:=1 to n do

T:=T+(1/ctc(n));

write(T);

readln

end.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...