Câu hỏi của Lê Như Quỳnh - Toán lớp 7

Tìm GTNN của (2x+1)^2+(x-1)^2

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.