Câu hỏi của no no no - Toán lớp 7

1, 3x = 4y và 2x + 3y = 34
2, 4x = 5y và 2x - 3y = 35

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.