Câu hỏi của Thời Con Gái - Vật lý lớp 7

1) Cho 3 nguồn điện loại 12V , 6V , 3V, và 2 bóng đèn cùng loại đều ghi 3V.Hãy trình bày cách mắc 2 đến vào 1 trong ba  nguồn điện tren để 2 đèn đều sáng bình thường . Vẽ sơ đồ minh họa

2)Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 pin 1 khóa 1 đến 1 ampe kế 1 vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu bóng đènbieu điện chiều dòng điện trong số đó trên khóa K sẽ như thế nào?

                   HDT giữa 2 đầu khóa K bằng không?

                   HDT giua hai dau khoa K khac khong ?   

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.