Câu hỏi của Quỳnh Annie - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Quỳnh Annie - Toán lớp 6

Tìm số tự nhiên a biết khi chia a cho 5 thì thương = dư

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.