Câu hỏi của Vien Thi Linh - Hóa học lớp 13

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?