Câu hỏi của Vien Thi Linh - Hóa học lớp 13

Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A.Thêm một lượng dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B.Lọc kết tủa B đem nung đến khối lượng không đổi thu được 4 gam chất rắn C

a.Viết ptpư xảy ra

b.tính phần trăm khối lượng các chất có trong hỗn hợp

    Được cập nhật 27/12/2016 lúc 06:21
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.