Câu hỏi của Lí Khó - Vật lý lớp 8

Một vật có khối lượng bằng 100kg di chuyển đều trên sàn cần một lực 100N. 
a> Tính lực cần kéo một vật khối lượng m= 500kg di chuyển đều trên sàn?
b> Tính công của lực để vật đó đi được một quãng đường là 10m.
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.