Câu hỏi của Như Phạm - Hóa học lớp 10

Fe3O4+HCL= FeCl2+FeCl3+H2O

FexOy+CO=Fe+CO2

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.