Câu hỏi của Nguyệt Hà - Hóa học lớp 13

Một hỗn hợp gồm 0,02 mol Fe và 0,03 mol Al tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa đồng thời x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)tạo ra 6,44g chất rắn .Tính x,y

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.