Câu hỏi của Phạm Ngọc Anh - Toán lớp 6

Viết số tự nhiên có số chục là 135 , chữ số hàng đơn vị là 7

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.