Câu hỏi của Hoàng Linh - Hóa học lớp 11

cho H2O qua c nóng đỏ thu được 15,68lit hh X đktc gồm CO, CO2,H2. Dẫn toàn bộ X qua CuO nung nóng được hh chất rắn Y , cho toàn bộ Y pu vơi HNO3 thu được  8,96 lít khí NO , sản phẩm khử duy nhất. Tính % V của Co  trong X

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.