Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Giọt Sương

Nêu hiện tượng xảy ra:

1, cho lần lượt từng chất sau: Au, Fe, BaSO4 vào nước cường thủy

2, thổi khí NO2 vào dung dịch NaOh

3, Cho benzen vào ống nghiệm đựng Iot lắc đều

4,sục etylen vào ống nghiệm đựng dd KMnO4

5,Cho lòng trắng trứng vào rượu etylic

Con Cun
Con Cun 21 tháng 5 2019 lúc 13:00

1 \(Au+HNO_3+3HCl\rightarrow AuCl_3+2H_2O+NO\uparrow\)

Bình luận (2)
Con Cun
Con Cun 22 tháng 5 2019 lúc 6:57

2 , 2NaOH+\(2NO_2\rightarrow NaNO_2+NaNO_3+H_2O\)

3 , \(C_6H_6+I_2\rightarrow HI+C_6H_5I\) \(\Rightarrow\) benzen tan trong iot

4, Dung dịch chuyển dần từ màu tím thành màu đen\(3C_2H_4+4H_2O+2KMnO_4\rightarrow3C_2H_4\left(OH\right)_2+2KOH+2MnO_2\)

5 ,Lòng trắng trứng bị đông tụ

Protein\(-t^o\rightarrow\) đông tụ

Bình luận (3)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 22 tháng 5 2019 lúc 22:44

1. Vàng tan ra: Au + HNO3 + 3HCl → AuCl3 + NO + 2H2O

Sắt tan ra: Fe + HNO3 + 3HCl → FeCl3 + NO + 2H2O

2. Khí NO2 bị dd NaOH hấp thụ: 2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O

3. Benzen và iot tan vào nhau tạo thành dung dịch đồng nhất (quá trình vật lí).

4. dd KMnO4 mất màu: 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 3C2H6O2 + 2KOH + 2MnO2

5. Không phản ứng

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN