Câu hỏi của Lee Khangg Kaa Bii - Hóa học lớp 10

cho 0,6 gam Na2o vào nước được 200ml dung dịch A

a, tính Cm(A)

b, trung hòa hết 200ml dd A cần bao nhiêu ml dd H2SO4 0,8M

c, dẫn 2,24 l CO2 vào dd A. Tính khối lượng muối tạo thành

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.