Câu hỏi của Nguyễn Thị Minh Thư ♥♥♥ - Toán lớp 10

Tính 3S - 2\(^{2003}\) biết rằng 

S= 1-2 + 22- 2^ 3 +...+2^2002

Bài này lớp 6 đó nha mấy bn lớp 7 không làm được là nhục lắm nghe chưa hehe 

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.