Câu hỏi của Phạm Trang - Toán lớp 10

so sánh 2 phân số

\(\frac{12}{13}\)\(\frac{1212}{1313}\)                                                         \(\frac{123}{124}\)và \(\frac{124124}{125125}\)

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.