Câu hỏi của Nguyễn Huy Tú - Toán lớp 7

Tìm x, y \(\in\) Z biết:

xy + 2x - 3y = 11

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.