Câu hỏi của Hoàng Quốc Anh - Toán lớp 10

Tìm số tự nhiên có 3 chữ số biết bình phương chữ số hàng chục bằng tích hai chữ số kia và nếu đổi chỗ hai chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số ấy giảm 594 đơn vị.

    Được cập nhật 29/09/2016 lúc 20:01
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.