Câu hỏi của Huỳnh Quang Minh - Toán lớp 9

Chứng minh √7 là số vô tỉ.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.