Câu hỏi của Nguyễn Huy Tú - Toán lớp 7

\(2^{100}-2^{99}+2^{98}-2^{97}+...+2^2-1\)

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.