Câu hỏi của Nguyễn Phương Thảo - Tiếng anh lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Phương Thảo - Tiếng anh lớp 6

Bài tập thì hiện tại đơn và thị hiện tại tiếp diễn

1. ...............your father ( go ) .............. to school ?

2. What ...................they ( do ) ...............in the winter ?

3. What...............she ( do )......................at 7.00 a.m

4. My children ( go )................to school by bike.

 

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.