Bài 36. Mêtan

Anh Nguyễn Phương

Đốt cháy 13.44 lít khí CH4 cần phải dùng

A) cần đốt cháy bao nhêu lít khí O2

B) bao nhiêu lít khí không khí chứa 20% thể tích O2

C) tính khối lượng các chất sau phản ứng

Quang Nhân
Quang Nhân 16 tháng 5 2019 lúc 22:50

1) nCH4= 13.44/22.4=0.6 mol

CH4 + 2O2 -to-> CO2 + 2H2O

0.6____1.2______0.6_____1.2

VO2= 1.2*22.4=26.88l

VKK= 5VO2= 26.88*5=134.4l

mCO2= 0.6*44=26.4g

mH2O= 1.2*18=21.6g

Bình luận (0)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 16 tháng 5 2019 lúc 22:47

nCH4 = 13,44/22,4 = 0,6 mol

PTHH: CH4 + 2O2 \(\underrightarrow{t}\) CO2 + 2H2O

Mol: 0,6 1,2 0,6 1,2

=> VO2 = 1,2*22,4 = 26,88 lit

=> Vkk = \(\frac{V_{O2}}{20}.100=134,4\) lit

mCO2 = 0,6*44 = 26,4 gam và mH2O = 1,2*18 = 21,6 gam

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hồ Văn Nhật Minh

Câu1: Phản ứng sau đây biểu diễn sự cháy của metan:

A. CH4 + O2 \(\underrightarrow{to}\) CO + H2 B. CH4 + 2O2 \(\underrightarrow{to}\) CO2 + 2H2O C. CH4 + O2 \(\underrightarrow{to}\) CO + H2O D. CH4 + O2 \(\underrightarrow{to}\) C + H2O

Câu 2: Tính chất vật lí của CH4 là:

A. Chất lỏng , không màu, tan nhiều trong nước. B. Chất khí , không màu, tan nhiều trong nước. C. Chất khí , không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, tan nhiều trong nước. D. Chất khí , không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, tan ít trong nước.

Câu 3: Một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Bằng cách nào để thu được khí CH4 tinh khiết.

A. Dẫn hỗn hỗn hợp qua nước. B. Đốt cháy hỗn hợp. C. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư. D. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc.

Câu 4:Liên kết giữa C và H trong phân tử CH4 là:

A. Liên kết đơn. B. Liên kết đơn. C. Cả A, B đều đúng. D. Cả A, B đều đúng.

Câu 5: Metan tham gia phản ứng thế được với clo là vì:

A. Có 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H trong phân tử. B. Là hợp chất hiđrôcacbon. C. Liên kết trong phân tử metan là liên kết đơn. D. Liên kết trong phân tử metan là liên kết đôi.

Câu 6: Trong các PTHH sau, PT nào viết đúng:

A. CH4 + Cl2 \(\underrightarrow{anhsang}\)CH2Cl2 + H2. B. CH4 + Cl2 \(\underrightarrow{anhsang}\)CH2 + 2HCl. C. 2CH4 + Cl2 \(\underrightarrow{anhsang}\)2CH3Cl + H2. D. CH4 + Cl2 \(\underrightarrow{anhsang}\)CH3Cl + HCl.

Câu 7: Trong các khí sau, khí nào tác dụng với nhau tạo hỗn hợp nổ.

A. O2 và Cl2 B. CH4 và H2 C. H2 và O2 D. CH4 và O2; H2 và O2.

Câu 8. Trong phòng thí nghiệm, có thể thu khí CH4bằng cách:

A. Đẩy không khí ( để ngữa bình) B. Đẩy nước. C. Cả A, B đều đúng. D. Cả A, B đều sai.
Loading...