Dạng 1. Khử hỗn hợp oxit kim loại bằng CO, H2

Phạm Thị Thùy Linh

viết pthh khi cho khí clo tác dụng với hidro,nước,kim loại,đồng,dung dịch NaOH

Cẩm Vân Nguyễn Thị
16 tháng 5 2019 lúc 22:44

1. Cl2 + H2 \(\underrightarrow{as}\) 2HCl

2. Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO

3. Cl2 + Cu \(\underrightarrow{t}\) CuCl2

4. Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN