Câu hỏi của Pham Tuan Anh - Toán lớp 8

phân tích đa thức thanh nhân tử

a 3x2 - 11x +6

b 8x2 + 10x - 3

c 8x2 - 2x -1

giải cụ thể minh vs nghe 

cảm ơn các bạn nhiều

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.