Bài 38. Axetilen

Quy Nguyen

cho 112.5ml rượi etylic 90o(biết Drượu=0.8g/ml,DH2O1g/ml)tác dụng với Na dư

a)Tính khối lượng rượu nguyên chất

b)Tính thể tích khí thu được

Phạm Minh An
14 tháng 5 2019 lúc 21:54

a,.VC2H5OH =112,5 *92/100 VH2O =V(dd rượu) - VC2H5OH=mH2O mdd=V*D=112,5 *0,8 mC2H5OH = mdd - mH2O -->nC2H5OH tính được khối lượng suy ra số mol cho td với Na dư 2C2H5OH + 2Na = 2C2H5ONa + H2 2H2O + 2Na = 2NaOH + H2

b,độ rượu = 60*100/180 tính toán tương tự 1

Xin 1 tick

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN