Câu hỏi của Giang Hồ - Hóa học lớp 10

Hãy tíh khối lượng ngtu C (6e, 6p, 6n)

                                       Na(11e, 11p, 12n)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.