Câu hỏi của Kiều Linh - Toán lớp 7

( 2 - x ) . (\(\frac{4}{5}\) . x ) < 0

 

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.